Splošni pogoji Inštituta 108

Programi vadbe in izobraževanj
Inštitut 108 v skladu z objavljenim urnikom in drugimi objavami izvaja programe redne in izredne vadbe ter seminarjev in izobraževanj s področja borilnih, meditacijskih in zdravilnih veščin. Redne in izredne vadbene enote ter druge enote seminarjev in izobraževanj vodijo učitelji Inštituta 108, ki jih določa tehnični mentor ali zunanji izvajalci.

Firma in sedež izvajalca
Izvajalec redne in izredne vadbe je Inštitut 108, Ljubljana.

Redna vadba

Obveznosti učenca ali člana
Učenec ali član Inštituta 108 v izbranem programu redne vadbe lahko postane fizična oseba, ki izpolni in podpiše pristopno izjavo. S podpisom jamči, da so podatki na pristopni izjavi resnični. Pristopno izjavo za mladoletno osebo podpiše tudi eden od staršev oz. zakoniti zastopnik, ki s tem prevzame vso odgovornost za obveznosti učenca, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev. Učenec ali član Inštituta 108 se zavezuje dosledno upoštevati navodila in nasvete učiteljev Inštituta 108 in spoštovati objavljeno in predpisano etiketo. Učenec ali član se zavezuje izogibati se vsem dejanjem, ki bi lahko kvarila ugled Inštituta 108, učiteljev in veščin, ki jih poučujemo. Učenec ali član ima pravico do udeležbe na treningih izbranega programa vadbe v skladu z objavljenim urnikom na določeni lokaciji, do pristopa k razpisanim izpitom v skladu z izpitnimi pogoji, do udeležbe na seminarjih, ki jih razpiše Inštitut 108, ter do udeležbe pri drugih dejavnostih Inštituta 108. V programih, kjer je vadba razdeljena v več skupin glede na doseženo stopnjo znanja, razporeditev učenca ali člana v skupino določi tehnični mentor. Pri tem upošteva učenčevo ali članovo formalno stopnjo znanja v borilnih veščinah in drugih veščinah, učenčevo ali članovo dejansko znanje in sposobnost glede na vsebino vadbe ter druge bistvene okoliščine. V primeru, da učenec ali član krši določila Splošnih pogojev ali Etikete ali ne upošteva navodil učiteljev ali tehničnega mentorja Inštituta 108, mu sme Inštitut 108 za čas teh kršitev ali neupoštevanja navodil odreči pravico do udeležbe na treningih, do pristopa k izpitom, seminarjem in drugih dejavnosti.

Vadnina, članarina
Učenec ali član se zavezuje, da bo vadnino in članarino plačeval redno in v roku na podlagi prejetih računov od podpisa pristopne izjave do pisnega izstopa. Vadnino in članarino se obračunava po obračunskih obdobjih v skladu z objavljenim cenikom vso sezono, pri čemer sezona traja od meseca septembra do meseca junija prihodnje leto. Inštitut 108 lahko na podlagi učenčeve ali članove želje izda račun za vadnino in članarino tudi za več obračunskih obdobij hkrati. Inštitut 108 lahko učencu ali članu prizna popust v skladu s pogoji, ki so sestavni del cenika.

Začasna oprostitev vadnine, članarine
Učenca ali člana vadbenega programa, v katerem je obračunsko obdobje koledarski mesec, se lahko v izjemnih primerih začasno oprosti plačevanja vadnine in članarine, če njegova odsotnost traja najmanj tri polne koledarske mesece, za tiste mesece, ko je bila njegova odsotnost 100-odstotna. Ti izjemni primeri štejejo, če so povzročeni: a) z boleznijo, ki učencu onemogoča aktivno in neaktivno udeležbo (kot gledalec) na treningih vadbenega programa, v katerega je vpisan, ali b) z začasno selitvijo najmanj 150 km stran od lokacije izvedbe vadbenega programa. Za začasno oprostitev plačevanja vadnine in članarine iz tega naslova je potrebno priložiti ustrezno potrdilo.

Plačilni pogoji
Inštitut 108 izdaja račune za vadnino in članarino in druge izdelke in storitve skladno s cenami, ki so določene v ceniku. Inštitut 108 si pridržuje pravico spreminjanja cenika. Učenec ali član se obvezuje, da bo poravnal vadnino in članarino in druge zaračunane izdelke in storitve na podlagi izdanega računa do njegove zapadlosti. Če ni drugače določeno ali dogovorjeno, je zapadlost računa 10 dni po njegovi izstavitvi. Vadnino in članarino se obračuna za prihodnje obračunsko obdobje, pri čemer je zapadlost računa en delovni dan pred začetkom obračunskega obdobja, za katerega je račun izdan, razen če ni drugače določeno ali dogovorjeno. Če učenec ali član do 10. dneva pred pričetkom naslednjega obračunskega obdobja ne bi prejel računa za vadnino in članarino za dotično obračunsko obdobje oz. v 8 delovnih dneh od vpisa v vadbeni program, je o tem dolžan obvestiti Inštitut 108, sicer se šteje, da je račun prejel naslednji delovni dan po njegovem pošiljanju. V primeru zamude plačila lahko Inštitut 108 učencu ali članu zaračuna stroške opominjanja in zakonsko predpisane zamudne obresti. Učenec ali član soglaša, da račune Inštituta 108 prejema v elektronski obliki po elektronski pošti.

Izstop učenca ali člana
Učenec ali član lahko preneha biti učenec ali član Inštituta 108, tako da izstopi s pisno izjavo. Inštitut 108 lahko izključi učenca ali člana, če učenec krši objavljeno in predpisano etiketo ali določila teh splošnih pogojev ali če ne ravna v skladu z navodili tehničnega mentorja ali drugih učiteljev Inštituta 108. Inštitut 108 lahko izključi tudi učenca ali člana, ki se brez pojasnila, opravičila ali drugačnega sporočila več kot en mesec ne udeležuje vadbe programa, v katerega je vpisan. Učenec ali član se obvezuje poravnati vadnino za tekoče obračunsko obdobje, v katerem pride do izstopa ali izključitve.

Izredna vadba, seminarji in izobraževanja

Obveznosti udeleženca
Udeleženec izredne vadbe, seminarja ali izobraževanja lahko postane fizična oseba, ki sprejme pogoje udeležbe in se pravočasno prijavi pri Inštitutu 108. Prijavo mladoletne osebe poda oz. potrdi tudi eden od staršev oz. zakoniti zastopnik, ki s tem prevzame vso odgovornost za obveznosti udeleženca, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev. Udeleženec se zavezuje dosledno upoštevati navodila in nasvete voditelja izredne vadbe, seminarja ali izobraževanja, delovati v skladu s temi Splošnimi pogoji ter spoštovati objavljeno in predpisano etiketo. V primeru, da udeleženec krši določila Splošnih pogojev ali Etikete, ga sme Inštitut 108 trajno ali začasno izločiti z izredne vadbe ali seminarja.

Prijavnina, vadnina, seminarnina
Udeleženec se zavezuje, da bo prijavnino, vadnino ali seminarnino za izredno vadbo, seminar ali izobraževanje poravnal v roku na podlagi izdanega računa. Prijavnino, vadnino ali seminarnino je potrebno poravnati pred pričetkom izredne vadbe ali seminarja oz. do datuma, ki je določen v pogojih udeležbe.

Plačilni pogoji
Inštitut 108 izdaja račune za prijavnino, vadnino oz. seminarnino na podlagi prijave udeleženca. Če udeleženec v dveh delovnih dneh od prijave ne bi prejel računa za prijavnino, vadnino oz. seminarnino, je o tem dolžan obvestiti Inštitut 108, sicer se šteje, da je račun prejel naslednji delovni dan po prijavi na izredno vadbo ali seminar. V primeru zamude plačila lahko Inštitut 108 udeležencu zaračuna stroške opominjanja po ceniku in zakonsko predpisane zamudne obresti. Udeleženec soglaša, da račune za prijavnino, vadnino ali seminarnino in ostale izvajalčeve storitve prejema v elektronski obliki po elektronski pošti.

Odpoved udeležbe
Udeleženec lahko svojo prijavo na izredno vadbo, seminar ali izobraževanje odpove s pisno izjavo. Odpovedni pogoji so vsakokrat sestavni del razpisa izredne vadbe, seminarja ali izobraževanja. Če do odpovedi izredne vadbe, seminarja ali izobraževanja pride s strani Inštituta 108, se udeležencu povrne 100 % že vplačane prijavnine, vadnine oz. seminarnine.

Splošno

Odgovornost za škodo
Učenec, član oz. udeleženec se obvezuje poravnati škodo, ki bi jo namerno ali nenamerno povzročil na opremi in objektih, ki jih ima v lasti ali najemu Inštitut 108. Inštitut 108 ne prevzema odgovornosti za škodo ali odtujitev imetja učenca, člana oz. udeleženca, povzročene s strani tretje osebe.

Varnost pri vadbi
Učenec, član oz. udeleženec se obvezuje dosledno upoštevati navodila za varno vadbo, ki jih na rednih ali izrednih vadbenih enotah ter seminarjih in izobraževanjih daje učitelj. Učitelj sme z vadbene enote izločiti učenca, člana oz. udeleženca, če ta z neupoštevanjem varnostnih navodil ali na drug način ogroža sebe, druge osebe ali stvari. V primeru take izločitve učenec, član oz. udeleženec ni upravičen do povračila vadnine oz. seminarnine. Učenec, član oz. udeleženec se vadbe in vseh drugih dejavnosti Inštituta 108 udeležuje izključno na lastno odgovornost. Odgovornost mladoletnih učencev, članov oz. udeležencev prevzamejo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki.

Varovanje podatkov
Inštitut 108 se zaveže, da osebne podatke učenca, člana oz. udeleženca, ki mu jih učenec, član oz. udeleženec posreduje na pristopni izjavi ali na drug način, lahko uporablja izključno za obveščanje učencev, članov in udeležencev o dejavnostih Inštituta 108 in za potrebe lastne evidence in statistike ter za minimalne potrebe organizacij, s katerimi Inštitut 108 formalno sodeluje. Učenec, član oz. udeleženec se zaveže, da tretji osebi ne bo posredoval svojega uporabniškega imena in gesla za dostop do DO internih spletnih strani Inštituta 108 na spletnem naslovu https://interne.108.si niti besedil, fotografij in drugih materialov, ki jih Inštitut 108 objavlja na DO internih spletnih straneh, na javnem spletišču ali drug način. Fotografiranje in snemanje rednih vadbenih enot, izrednih vadbenih enot, seminarjev in drugih dogodkov v organizaciji Inštituta 108 ni dovoljeno, razen, če je določeno drugače. Inštitut 108 kot organizator teh dogodkov skrbi za fotografiranje in posnetke v spominske in arhivske namene. Učenec, član oz. udeleženec soglaša, da Inštitut 108 take fotografije ali posnetke uporabi za potrebe objavljanja v zvezi s svojimi dejavnostmi v tiskanih medijih, elektronskih medijih, spletiščih in drugje. Učenec, član oz. udeleženec se tudi zaveže, da znanja in veščin, ki jih je pridobil v Inštitutu 108 ali v drugi organizaciji pod vodstvom tehničnega mentorja, ne bo prenašal na tretje osebe brez predhodnega privoljenja tehničnega mentorja.

Odpoved programa ali sprememba programa s strani izvajalca
Inštitut 108 si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa, če pred ali med izpolnjevanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati niti se jim izogniti oz. jih odstraniti, za Inštitut 108 pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi izvrševal programa, če bi bile okoliščine znane ob začetku izvajanja programa. Inštitut 108 si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure programa zaradi izrednih okoliščin. Inštitut 108 ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko Inštitut 108 udeležencem omogoči programe v spremenjeni obliki, v skladu z možnostmi.

Končne določbe
Inštitut 108 si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev. Inštitut 108 bo o vsaki taki spremembi ali dopolnitvi splošnih pogojev obvestil učence, člane oz. udeležence z objavo na spletišču www.108.si.

Ti splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 16.08.2017.